در عدم افکندم آخر خویش را / وارهاندم جان پر تشویش را