دو دو تا چهار تا

دو دو تا چهار تا
نقد اجتماعی در باب زندگی در پستوی خانه