لذت یادگیری


“دانش آموز باید از یاد گیری لذت ببرد.”

معلم باید فرصتی فراهم سازد و بستری مهیا کند که دانش آموزان خودشان به هدف مطلوب و نتیجه مورد نظر برسند.روابط بین اعداد، اشکال  و … را پیدا کند.هر دانش آموز میتواند با توجه به توانایی های ذهنی خود به نتیجه مطلوب برسد و از رسیدن به هدف و پبدا کردن روابط لذت ببرد، اعتماد به نفس خود را تقویت کند، پی به قدرت خلاقیت خود ببرد و زیبایی های ریاضی را لمس کند.

متاسفانه با محدود کردن بچه ها و اینکه آنچه را باید بدانند؛ ما میفهمیم و باید در ذهن آنها جای بدهیم؛ لذت یادگیری را از این کودکان میگیریم.خلاقیت آن هارامحدودمی کنیم.انگیزه یادگیری رادرآن هاازبین می بریم واعتمادبه نفسشان راتضعیف میکنیم و…

فکر میکنید تفریق ؟ = ۹ – ۱۷ چند راه حل دارد و بچه ها از چه راه هایی میتوانند به جواب برسند؟ ۵ راه؟ ۱۰راه؟و …

برای حل این تمرین و رسیدن به جواب با بستر سازی که در پایه های دوم چند مدرسه داشتیم ۱۵ راه حل را خود بچه ها پیدا کردند و به آن رسیدند و چه زیبا به این راه ها میرسیدند و لذت میبردند.حال ظلم نیست که فقط یک راه حل به آن ها بدهیم و از آن ها بخواهیم که آن را حفظ کنند و افتخار به نحوه تدریس خود نیز داشته باشیم؟

مثالی دیگردراینجا می آوریم که نحوه تدریس کلیشه ای آن  لذت را از بچه ها میگیرد و خلاقیت آن ها را از درون خفه میکند و از ایشان یک مصرف کننده صرف میسازد.

شاید سوال زیر و شبیه آن را بار ها دیده باشید.

“برای تفریق ؟ = ۲ – ۵ شکل رسم کنید و جواب آن را بنویسید.”

شما چگونه جواب این سوال را می دهید و دانش آموز باید چه تصویری برای جواب این سوال رسم کند؟

متاسفانه در بعضی مدارس خاص دانش آموز ان را مجبور میکنند که شکل را به صورت 


رسم کنند. این همکاران عزیزندانسته باعمل وشیوه نگرش خود لذت بردن را از کودک

میگیرند و خلاقیت او را نابود و اعتماد به نفس او را ضعیف میکنند .آزادی عملش را میگیرند و از او یک مصرف کننده صرف بی خاصیت میسازند.

شما تصور کنید ۵  درخت در یک ردیف داشته باشیم که از سمت چپ اولی و سومی خشک شده باشند آیا نمیتوانیم تفریق ؟ = ۲-۵ برایش بنویسیم.

بایدبپذیریم که با توجه به واقعیت های زندگی هر یک از شکل های زیر و یا غیر از این نیز میتواند صحیح باشد.سوال زیرنیزنمونه دیگری از شاهکار هایی است که در بعضی مدارس میبینیم.

“دور شکل بیشتر خط بکش و عبارت ریاضی آن را بنویس و آن را بخوان و جمله فارسی آن را نیز بنویس”سوالی است که در بعضی مدارس مطرح شده و میشود. دانش آموز به راحتی دور شکل بیشتر که سمت راست است خط میکشد.نکته آزار دهنده در اینجا این است که معلم؛

زمانی جواب را از او میپذیرد که رابطه ۳<5 را بنویسد و بخواند “۵ بیشتر است از ۳” ومتاسفانه اگر دانش آموزی بخواند یا بنویسد “۵ بیشتر از ۳ است” از او نمی پذیرد ومی گوید غلط است.

و این درحالی است که دانش آموز میتواند ۵>3 را هم بنویسد و از هر طرف که خواست بخواند و جمله را به صورت “۵ از ۳  بیشتر است “یا “۳ از ۵ کمتر است”نیز برایش بنویسد.

وقتی معلم نظر خود را تحمیل میکند دانش آموز آزادی عمل را از دست میدهد، خلاقیت او محدود میشود و زیبایی ریاضی را نمی بیند. اگر دانش آموزتجربه کند که راه حل خودش  با دوستش یکی نیست و لی هردوراه حل درست هست،پنجره جدیدی به روی او باز میشود.مابایداین رابپذیریم که هرمسئله ای میتواند چند راه حل درست داشته باشد.هر مشکل و مسئله ای هم در زندگی نیز میتواند راه حل های متفاوتی داشته باشد و در عین حال همه راه حل ها درست باشد.دانش آموزی که به این باور برسد ضمن لذت بردن و افزایش توانایی استفاده از ذهن و ارائه برداشت های خودش برای حل مسئله، آماده زندگی کردن سالم نیز میشودوباآرامش درگیرمشکلات شده ومسایل راباخلاقیت وتوانمندی حل می کند.

تصور کنید که یک سیاست مدار و یک حاکم وبه طورکلی یک انسان بپذیرد که راه حل و نظرات می توانند متفاوت باشند چه اتفاقی در جامعه می افتد و یا…

معلم میتواند شیوه های مناسب آموزشی و پرورشی را در هم آمیخته و زندگی را برای بچه ها لذت بخش کند و از “هر کودک یک نابغه” بسازد.