پله پله تا نشستن در مغز ( یادگیریِ یادگیری )

پله پله تا نشستن در مغز ( یادگیریِ یادگیری )
برای یادگیری چه چیزی لازم است؟ مثلا خواندن همین نگارش...