میزی با طعم اسپیت فایر

طراحی بریتانیایی این میز الهامی است از اسپیت فایر* جنگ جهانی دوم، ساختار مکانیکی‌وار آلومینیومی. سازه ای سبک اما مستحکم، نوارهایی در طول میز که با سطحی از شیشه پوشیده شده است. از دیدگاه مفهومی، همنشینی “احساس قدرت” و “ظرافت” در یک محصول تداعی کننده اسپیت فایر به شیوه‌ای معاصر است.

*اسپیت‌فایر نام یکی از جنگنده‌های مهم در جریان جنگ جهانی دوم و نبرد بریتانیا است. این هواپیما را نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا و چند کشور دیگر از نیروهای متفقین در تمام عرصه‌های جنگ جهانی دوم به‌کار بردند. این هواپیما در جنگ رقیب اصلی مسرشمیت آلمانی‌ها بود.

Source: Dexigner