داماسک (Damascus)

داماسک (Damascus)
داماسک که در حقیقت از واژه عربی دمسق و یا دمشق گرفته شده است به نوعی ا...