حسابداری برای همه (تراز نامه)

حسابداری برای همه (تراز نامه)
گزارشی که در فواصل معین برای نشان دادن وضعیت دارایی، بدهی و سرمایه یک...