باهوشی و با شعوری

پیدا کردن نقطه ضعف های دیگران کمی هوش می خواهد؛ اما سواستفاده نکردن از آنها، مقدار زیادی شعور#والت ویتمنهمیشه سعی کردم آدم باهوشِ باشعوری باشم و این اصل ساده باعث موفقیت ام بوده و هست .


آدمها را باید در زمانی که عصبانی ، خسته ، بی پول ، خیلی پولدار و خوشحال هستند امتحان کنید .


اگر در این پنج حالت پیروزمند از آزمون خارج شدند ، شریک ، رفیق و یا دوست خوبی خواند بود و ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت و کلان را دارد .


#ح_ا_س