داستان سریع و قوی

خلاصه و سریع
خلاصه و سریع


در جهان جدید دیگر پارادایم دنیا ، خوردن ماهی کوچک توسط ماهی بزرگ نیست، بلکه اکنون ماهی سریع ، ماهی کند را می خورد!
همیشه از جمله معروف مدیرعامل سیسکو استفاده میکردم ، اینکه قوی نیست که ضعیف رو از بین میبرد بلکه سریع است که کُند را کنار میزند .خلاصه اینکه این جمله امروز کامل تر شد برای من
#ح_ا_س