ویژگی های رهبران خوب :


انگیزه بخش و الهام بخش هستند

صداقت دارند.

در کاری که انجام می دهند، متخصص و حرفه ای هستند.

نتیجه گرا هستند.

قدرت مذاکره خوب دارند.

ارتباطات خوب ایجاد می کنند.

موجب رشد و پیشرفت افراد می شوند.

چشم انداز استراتژیک را نشان می دهند.

وضعیت موجود و مشکلات را آنالیز می کنند و راه حل ارائه می کنند.

نوآور هستند.


بر اساس تحقیق انجام شده از سیصد هزار بیزنس لیدر


آیا با چنین مدیرانی ( رهبر ) کار میکنید ؟

آیا چنین #مدیر ی ( #رهبر ) هستید ؟#ح_ا_س