پیروزی در کارزار های فروش چگونه نهایی می شود


هرگز همه سود معامله را تنها بدست نیاورید، اجازه دهید تا طرف دیگر هم سود کند، ممکن است تمام سود را به دست آورید اما به جای آن بسیاری از معاملات را از دست می دهید.

#جیپلگتی


برنده بودن در کارزار #مناقصات فقط با پائین بودن قیمت پیشنهادی رخ نمی دهد و باید ادبیات #برنده بودن را بلد بود وگرنه محکوم به شکست هستید .
عمده افرادی که در یک کارزار انتخاباتی ، مناقصات و مزایدات قرار میگیرند فقط از بعد ریاضی و اعداد موضوع را بررسی میکنند .

در صورتی که اعداد نتیجه ایست که چندین فرآیند قبل از آن باعث رخ دادن بهترین نرخ خواهد شد .

یادمان باشد بهترین نرخ بیشترین پیشنهاد در مزایده و کمترین نرخ در مناقصه نیست

بلکه عددی است که ما را برنده میکند
#ح_ا_س