باهوشی و با شعوری

باهوشی و با شعوری
یک نکته بسیار مهم در ارتباطات