اصول طراحی سرویس های RESTful

متاسفانه هنگامی که از وب سرویس های RESTful یا مبتنی بر معماری REST صحبت می کنیم، برخی گمان می کنند که منظور ما صرفا بازگشت یک سری از مقادیر به صورت JSON است. در صورتی که معماری RESTful به طور مستقیم هیچ ربطی به JSON نخواهد داشت و استفاده ما از ASPNET WebApi به خودیِ خود بیانگر این نیست که ما مبتنی بر REST هستیم.

معماری REST شش قاعده را در طراحی سیستم ها الزام می کند. یکی از آن ها به نام Uniform Interface می باشد. در اینجاست که نحوه طراحی URL ها و یکپارچه سازی آن ها، به کار بردن Http Verb های صحیح و مفاهیمی مانند Representations و Resources معنا پیدا می کنند.

در مقاله زیر Jimmy Bogard، به تفاوت های میان Resources و Representations اشاره کرده است و می تواند در طراحی وب سرویس های بهتر، راهگشا بوده و دید بهتری در طراحی سیستم به ما بدهد.

https://lostechies.com/jimmybogard/2016/05/12/entities-arent-resources-resources-arent-representations/