سلام چگونه از سایت آموزشی Udemy دوره های رایگان همراه با گواهینامه های رایگان دریافت نماییم؟

سلام چگونه از سایت آموزشی Udemy دوره های رایگان همراه با گواهینامه های رایگان دریافت نماییم؟
با سلامحالا که مجبوریم به خاطر کرونا خونه بمونیم، برای ما کامپیوتری ه...