بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران

بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران
بین هوش عاطفی و رهبری استراتژیک مدیران، ارتباط معناداری وجود دارد. نوی...