جوانه های پوچ

جوانه های پوچ
اعتراف کن شاعر! هنوز برای بزرگی کوچکی