دروغی به نام شباهت React و React Native

دروغی به نام شباهت React و React Native
اگر همه‌ی حقیقت را نگویی، دروغ گویی!