زاویه نگاه

دیدی تو ماشین وقتی نشستی و در حرکتی ، وقتی به چپ و راست نگاه می کنی چقدر همه چیز تند از جلوی چشمات رد میشن ، اما وقتی کلت رو فقط نود درجه بچرخونی و به جلو نگاه کنی یا به عقب همه چیز آروم تر میشه و می تونی ببینی و لذت ببری .

بعضی وقت ها نیاز نیست محیط و اطرافمون رو تغییر بدیم و به فکر تغییر شرایط موجود باشیم فقط کافیه زاویه نگاهمون رو عوض کنیم ، و کلمون رو چند درجه بچرخونیم ، همین .