شناخت قوانین دنیا! (قسمت 1: تغییر)

سری به آلبوم عکس های کودکی تان بزنید! خوب نگاه کنید! چه شباهتی با اکنون شما دارد؟!

باور کنید یا نه، دوست داشته باشید یا نه! آن کودک بازیگوش، دیگر بزرگ و بالغ شده و دیگر به آن شرایط گذشته بازنخواهد گشت!

با کمک قوه تخیل تان به پنج یا ده سال پیش بازگردید!

آن زمان احتمالا، دل نگرانی ها و دغدغه های متفاوتی نسبت به امروز داشتید! دغدغه هایی که احیانا با خود میگفتید چه میشود زودتر این نگرانی ها رفع شوند تا نفس راحتی بکشم!

آن زمان احیانا افرادی از عزیزان شما در قید حیات بودند و اکنون نیستند!

آن زمان احیانا شما استقلال مالی اکنون خود را نداشتید و با خود میگفتید چه میشد من هم درآمدی حداقلی برای خود میداشتم! درآمدی که اکنون چندبرابرش را دارید!

آن زمان شخصی در زندگی تان بود که گمان میکردید سال های سال خواهد بود، اما دیگر نیست!

آن زمان احیانا زندگی مشترک تان را هنوز شروع نکرده بودید!

آن زمان قیمت خانه و اجناس و ... شرایط دیگری داشتند!

آن زمان احیانا اخلاق و رفتار متفاوتی نسبت به امروز داشتید و اکنون خیلی بالغ تر و پخته تر شده اید!

و موارد بسیار دیگر که بودند و دیگر نیستند! .............................

بخواهید یا نه! زندگی لحظه به لحظه در حال تغییر کردنه! از ریز ترین ذرات تا بزرگ ترین ساختارهای جهان هستی در حال حرکت کردن، متولد شدن و از بین رفتن هستن!

شما هم به عنوان جزئی ازین نظام هستی، شرایط مشابهی داری!!

نه غم و اندوه اکنونت باقی خواهد ماند!

نه شرایط اکنون زندگیت، یکسان خواهد ماند!

نه در فردا بودنت، حتمیتی وجود دارد!


تغییر یکی از قوانین بلا تغییر زندگیست! نه در گذشته ات باقی بمان و نه امروزت را به آینده ای خیالی بفروش!! هر آنچه میتوانی از امروزت بهره بگیر و همگام با نظام هستی در جهت رشد و کمال و تغییری که مطلوب توست، گام بردار!