جواب اشتباهی که درباره امنیت نگهداری بیتکوین دادم!

جواب اشتباهی که درباره امنیت نگهداری بیتکوین دادم!
تو این مقاله زمان رو به عقب برمیگردونم و به این سوال جواب میدم که نگهد...