«سهم» مارو دزدیدین، دارین باهاش پز می‌دین

«سهم» مارو دزدیدین، دارین باهاش پز می‌دین
این مقاله نشون میده در عصر اینترنت چطور پلتفرم ها اومدن و از ارزش هایی...