چرا کارچین «لوک خوش شانس» میون دالتون‌هاست!

چرا کارچین «لوک خوش شانس» میون دالتون‌هاست!
تو این مقاله به کامنت انتقادی سینا جمیل نسبت به کارچین جواب می‌دم و تو...