چگونگی اضافه کردن فونت در Word

چگونگی اضافه کردن فونت در Word
نحوه نصب فونت جدید؛ چطور فونت جدید نصب کنیم؟