توابع پرکاربرد آرایه در PHP

آرایه‌ها یکی از پرکاربردترین و مهم‌ترین ساختار های داده هستند که در آن همه عناصر به صورت متوالی مرتب شده اند، آرایه‌ها متغیرهایی هستند که می‌توانند درون خود مقادیر مختلفی با نوع داده های متفاوتی را تحت یک نام واحد (نام متغییر) نگهداری کنند. در این پست می خواهیم با تعدادی از توابع کار با آرایه در زبان برنامه نویسی PHP آشنا شویم.

تابع array_change_key_case

این تابع تمامی کلید های موجود در آرایه را به lowercase و یا uppercase تبدیل میکند.

array_change_key_case(array $array, $case = CASE_LOWER): array

در پارامتر اول تابع , آرایه مد نظر را پاس می دهیم و در پارامتر دوم مشخص می کنیم که کلید های آرایه CASE_LOWER باشند یا CASE_UPPER

تابع array_key_exists

این تابع آرایه دریافتی را برای پیدا کردن کلید مورد نظر چک می کند و اگر کلید را پیدا کند , مقدار true را بر

می گرداند در غیر اینصورت مقدار false را بر می گرداند.

array_key_exists(string|int $key, array $array): bool

در پارامتر اول کلید مورد نظر را به تابع پاس می دهیم و در پارامتر دوم آرایه ای را که می خواهیم در آن به دنبال کلید مشخص شده بگردیم پاس می دهیم.

تابع array_pad

این تابع آرایه ی ورودی در پارامتر اول را بر اساس مقدار مشخص شده در پارامتر دوم با پارامتر سوم پر می کند. این تابع سه پارامتر را دریافت میکند. پارامتر اول آرایه ی ورودی را مشخص می کند. پارامتر دوم تعداد المان های موجود در آرایه نهایی که از تابع برگشت داده می شوند را مشخص می کند و پارامتر آخر مقدار المان های جدیدی که قرار است آرایه ی مشخص شده در پارامتر اول با آن ها پر شوند و از تابع مورد نظر بازگشت داده شوند را مشخص می کند.

اگر در پارامتر دوم مقدار منفی را وارد کنیم , مقادیر جدید قبل از مقادیر اصلی تابع وارد می شوند.

array_pad(array $array, int $length, mixed $value): array

تابعarray_rand

این تابع یک یا چند کلید را به صورت تصادفی از آرایه مشخص شده باز می گرداند.

array_rand(array $array, int $num = 1): int|string|array

تابعarray_reverse

ترتیب اعضای آرایه را معکوس می کند و آن را بر می گرداند.

array_reverse(array $array, bool $preserve_keys = false): array

به پارامتر اول آرایه ای را که می خواهیم ترتیب المان های آن معکوس شوند را پاس می دهیم و در پارامتر دوم تعیین می کنیم که آیا ترتیب کلیدها نیز باید تغییر کند یا خیر. به صورت پیش فرض این پارامتر مقدار FALSE را دارد.

تابع array_unique

مقادیر تکراری (duplicate) را از آرایه حذف می کند. اولین مقدار را نگه می دارد و باقی مقادیر تکراری را حذف می کند.

array_unique(array $array, int $flags = SORT_STRING): array

پارامتر اول آرایه ای را که می خواهیم مقادیر تکراری آن حذف شوند را دریافت می کند و پارامتر دوم که پارامتری اختیاری است نحوه مقایسه مقادیر آرایه را مشخص می کند که یکی از مقادیر زیر را دریافت می کند.

  • SORT_STRING : .مقدار پیش فرض است که مقادیر را به عنوان رشته مقایسه میکند
  • SORT_REGULAR : .مقادیر را به صورت عادی بررسی میکند و دیتا تایپ ها را تغییر نمی دهد
  • SORT_NUMERIC : .آیتم ها را به عنوان عدد مقایسه می کند
  • SORT_LOCALE_STRING : .مقایسه ی آیتم ها بصورت رشته ای بر اساس محل کنونی

تابع array_walk

یک تابع ارائه شده توسط کاربر را برای هر عضو آرایه اعمال می کند.keys و values آرایه پارامتر های تابع هستند.

array_walk(array|object &$array, callable $callback, mixed $arg = null): bool

در پارامتر اول , آرایه مد نظر را مشخص می کنیم , اگر پارامتر اول تابع array_walk را به صورت reference پاس دهیم می توانیم value های آرایه را در تابع تعریفی خودمان عوض کنیم . در پارامتر دوم نام تابعی را که خودمان تعریف کرده ایم را می نویسیم و در پارامتر آخر که پارامتری اختیاری است پارامتر هایی را برای تابعی که خودمان تعریف کرده ایم می نویسیم. این تابع در صورت اجرای موفق عبارت true و در صورت عدم اجرای موفق مقدار false را بر می گرداند.

<?php
functioncustomFunction($value,$key)
{
echo &quotkey : $key has the value : $value&quot
}
$array=[&quota&quot=>&quotred&quot,&quotb&quot=>&quotgreen&quot,&quotc&quot=>&quotblue&quot];
array_walk($array,&quotcustomFunction&quot);

تابع in_array

توسط این تابع می توانیم چک کنیم که آیا مقدار دریافتی در آرایه مدنظر وجود دارد یا نه.

پارامتر اول تابع مقداری را دریافت می کند که می خواهیم چک کنیم آیا در آرایه وجود دارد یا نه. پارامتر دوم آرایه مورد نظر را دریافت می کند. اگر پارامتر سوم را به آن پاس بدهیم و مقدار TRUE را قرار دهیم، تابع برای جستجوی مقدار مشخص شده، نوع داده ای آن را نیز بررسی می کند (حالت strict).

in_array(mixed $needle, array $haystack, bool $strict = false): bool

تابع compact‌

آرایه ای از متغییر ها به همراه مقادیر آن ها را ایجاد می کند. این تابع میتواند چندین پارامتر را دریافت کند. هر پارامتر می تواند یک رشته که نام متغیر است یا آرایه ای شامل اسم متغیرهای مورد نظر را دریافت کند.

compact(array|string $var_name, array|string ...$var_names): array


<?php
 $city  = &quottehran&quot
 $age = 27;
 $job = &quotteacher&quot
 $result = compact(&quotcity&quot, &quotage&quot, &quotjob&quot);
 print_r($result);

output :
[
   [city] => tehran 
   [age] => 2
   [job] => teacher
]در این پست سعی شد که شما را با برخی از تابع کار با آرایه در زبان برنامه نویسی php آشنا کنیم برای مشاهده لیست کامل توابع کار با رشته میتوانید به داکیومنت PHP مراجعه کنید.