توابع کار با رشته در PHP

رشته‌ها یکی از پرکاربردترین و مهم ترین data type ها در علم برنامه نویسی هستند. string ها مجموعه‌ای از کاراکترها هستند که شامل : حروف الفبا، اعداد و علامت‌ها هستند که هر کدام از آن ها یک کاراکتر محسوب می‌شوند. پس یک رشته را می‌توان مجموعه‌ای از کاراکترها دانست که توسط Single Quote و یا Double Quote محصور شده اند. در این پست می خواهیم با تعدادی از توابع کار با رشته در زبان برنامه نویسی PHP آشنا شویم.

تابع strtok

این تابع رشته دریافتی را Tokenize می کند یعنی بر اساس جداکننده و یا جداکننده های تعیین شده در پارامتر دوم تابع رشته دریافتی در پارامتر اول را به قسمت های کوچک تر تقسیم بندی می کند.

strtok(string $string, string $token): string|false

پارامتر اول، رشته مورد نظر را که می خواهیم به قسمت های کوچک تر (Tokens) تقسیم کنیم را دریافت می کند.

پارامتر دوم، یک و یا چند جداکننده را برای تقسیم رشته مشخص می کند.

تابع lcfirst

اولین کاراکتر رشته دریافتی را lowercase می کند.

lcfirst(string $string): string

تابع strip_tags

تگ های HTML و PHP موجود در رشته ورودی را حذف می کند.

strip_tags(string $string, array|string|null $allowed_tags = null): string

در پارامتر اول ، رشته ای را که می خواهیم تگ های htmlو php از آن حذف شوند را وارد می کنیم.

در پارامتر دوم که پارامتری اختیاری است ، تگ و یا تگ هایی را که می خواهیم حذف نشوند ، وارد می کنیم.

تابع chop

نام مستعاری برای تابع rtrim است، این تابع whitespaces ها و یا سایر کاراکتر های از پیش تعیین شده را در سمت راست رشته دریافت شده در پارامتر اول حذف می کند.

chop(string $string, string $characters = &quot \n\r\t\v\x00&quot): string

پارامتر اول رشته مورد نظر را دریافت می کند.

در پارامتر دوم که اختیاری است، کاراکترهایی را که باید از سمت راست رشته مورد نظر پاک شوند، وارد می کنیم.

در صورت وارد نکردن پارامتر دوم تابع، کاراکتر های n\r\t\v\x00\ را حذف می کند.

تابع strrev

این تابع رشته دریافتی را معکوس می کند.

strrev(string $string): string

تابع substr_count

این تابع تعداد دفعاتی که رشته فرعی (substring) در رشته مورد نظر تکرار میشود را ‌می شمارد.

substr_count(string $string, string $substring)

در پارامتر اول رشته مورد نظر را برای چک کردن می نویسیم.

در پارامتر دوم رشته ای را که میخواهیم آن را search کنیم وارد می کنیم.در این پست سعی شد که شما را با برخی از تابع کار با رشته در زبان برنامه نویسی php آشنا کنیم برای مشاهده لیست کامل توابع کار با رشته میتوانید به داکیومنت PHP مراجعه کنید.