مرتب کردن آرایه ها در PHP - دستور sort در PHP

عناصر در یک آرایه می تواند برحسب ترتیب حروف الفبایی یا عددی،  به صورت نزولی(بزرگ به کوچک) یا صعودی(کوچک به بزرگ) مرتب یا sort شوند.

توابع مرتب سازی برای آرایه ها

در این آموزش  ، ما از توابع مرتب سازی آرایه زیر استفاده خواهیم کرد:

  • sort() : عناصر آرایه را به ترتیب صعودی مرتب می کند.
  • rsort() : عناصر آرایه را به ترتیب نزولی مرتب می کند.
  • asort() : آرایه انجمنی را برحسب مقادیر آن (value ها) به صورت صعودی مرتب می کند.
  • ksort() : آرایه انجمنی را برحسب کلیدهای آن (key ها) به صورت صعودی مرتب می کند.
  • arsort() : آرایه انجمنی را برحسب مقادیر آن (value ها) به صورت نزولی مرتب می کند.
  • krsort() : آرایه انجمنی را برحسب کلیدهای آن (key ها) به صورت نزولی مرتب می کند.

مرتب سازی آرایه به ترتیب صعودی با تابع sort

مثال زیر عناصر آرایه $color را برحسب ترتیب حروف الفبا، به صورت صعودی مرتب می کند :

<?php
$color = array(&quotRED&quot, &quotBLUE&quot, &quotGREEN &quot);
sort($color);
echo(&quot<pre>&quot);
print_r($color);
echo(&quot</pre>&quot);
?>

خروجی

Array
(
    [0] => BLUE
    [1] => GREEN
    [2] => RED
)

مثال :

مثال زیر عناصرعددی آرایه $number را برحسب ترتیب عدد، به صورت صعودی مرتب می کند :

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
sort($numbers);
echo(&quot<pre>&quot);
print_r($numbers);
echo(&quot</pre>&quot);
?>

خروجی

Array
(
    [0] => 2
    [1] => 4
    [2] => 6
    [3] => 11
    [4] => 22
)

مرتب سازی آرایه به ترتیب نزولی با تابع rsort

مثال زیر عناصر آرایه $color را برحسب ترتیب حروف الفبا، به صورت نزولی مرتب می کند :

<?php
$color = array(&quotRED&quot, &quotBLUE&quot, &quotGREEN &quot);
rsort($color);
echo(&quot<pre>&quot);
print_r($color);
echo(&quot</pre>&quot);
?>

خروجی

Array
(
    [0] => RED
    [1] => GREEN
    [2] => BLUE
)

مثال زیر عناصرعددی آرایه $number را برحسب ترتیب اعداد، به صورت نزولی مرتب می کند :

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
rsort($numbers);
echo(&quot<pre>&quot);
print_r($numbers);
echo(&quot</pre>&quot);
?>

خروجی

Array
(
    [0] => 22
    [1] => 11
    [2] => 6
    [3] => 4
    [4] => 2
)

مرتب سازی آرایه انجمنی بر حسب valueها به ترتیب صعودی با تابع asort

مثال زیر یک مقادیر (valueهای) آرایه انجمنی (associative) را به ترتیب صعودی مرتب می کند:

<?php
$age = array(&quotJames M. Cooley&quot=>&quot40&quot, &quotGeorgia R. Bailey&quot=>&quot27&quot, &quotMildred V. Parker&quot=>&quot55&quot);
asort($age);
echo(&quot<pre>&quot);
print_r($age);
echo(&quot</pre>&quot);
?>

خروجی

Array
(
    [Georgia R. Bailey] => 27
    [James M. Cooley] => 40
    [Mildred V. Parker] => 55
)

دریافت آموزش های بیشتر در :  آموزش ساخت سایت