پایتون با طعم فندق

پایتون با طعم فندق
با هم یک پروژه پایتونی ساده را گام به گام ابتدا داکرایز (در قالب داکر...