نکات برنامه نویسی: حفظ نکنید، جستجو کنید و بفهمید

نکات برنامه نویسی: حفظ نکنید، جستجو کنید و بفهمید
اگه دارید برنامه نویسی رو از طریق حفظ کردن چیزها یاد می‌گیرید، باید بگ...