اشتباه در نظریه جهان های موازی🤥

جهان های موازی
جهان های موازی
 • چکیده

در این مقاله گفته نخواهد شد که نظریه جهان های موازی اشتباه است، زیرا هنوز مدرک علمی برای اون اثبات اون هم اورده نشده، ولی گفته خواهد شد یکی از جنبه های این نظریه به احتمال بسیار اشتباه و احتمال دارد دیگری درست باشد، همچنین در این مقاله به مفهوم بعضی نظریه ها مثل مهبانگ(بیگ بنگ) نیز پرداخته می شود.

 • مقدمه

نظریه "جهان های موازی" به صورتی نیست که بشتر مردم فکر می کنند، بیشتر مردم می کرنند نظریه جهان های موازی به این شکل است که اگر اینجا می رویم به کلاس هنر در جهان موازی دیگری این کار رو نمی کنیم

نظریه جهان های موازی به صورتی که شما در دنیای دیگر به شکلی دیگر وجود داشته باشید نظریه لذت بخشی است و باعث امید واری هر کسی میشه :

نظریه اشتباه جهان های موازی
نظریه اشتباه جهان های موازی

بیاین به بیگ بنگ و بوجود امدن هر جهان، نگاهی بییندازیم.

مهبانگ یا انفجار بزرگ فرضیه ای نسبتا اثبات شده است که به چگونگی بوجود امدم همه چیز از جمله ماده و پادماده، زمان و فضا اشاره داره، تخمین های زده شده در جهان ما حاکی از ان است که انفجار بزرگ حدود 13.7 میلیارد سال پیش در توپ اتشین بی اندازه متراکم (قطری در اندازه صفر حدی ) دارد، در لحظه شروع این جهان بی اندازه متراکم و چگال بوده ، سپس شروع به انبساط و سرد شده کرده ، اکنون نیز در حال سرد شدن است.

پیش از مهبانگ

پیش از مهبانگ قابل تصور نیست، زیرا زمان همراه و فضا و فضا با بیگ بنگ اغاز شده پس زمان نیز با بیگ بنگ اغاز شده.

تکینیدگی(تکینگی)

چنانچه بر طبق قوانین کشف شده توسط دانشمندان در مورد فیزیک امروزی، اگر انسباط و بزرگ شدن جهان رو برعکس کنیم، سر انجام به نقطه ای خواهیم رسید که که این قوانین فیزیک کلاسیک(امروزه فیزیک را به دو جنبه فیزیک کلاسیک و فیزیک نوین تقسیم می کنند)از کار می افتند و و کاربردشان را از دست می دهند (تابع دستگاه مختصات).

به این نقطه حالت تکینگی یا هایپر سفید گفته می شود، که دانشمندان گمان می کنند که جهان ما از همین نقطه شکل گرفته است.

  فضا زمان در حالت عادی                     فضا زمان در حالت اشفته
فضا زمان در حالت عادی فضا زمان در حالت اشفته

به تصویر بالا دقت کنید، در تصویر سمت راست فضا زمان(به حالت تصور شده) عادی و غیر اشفته است، ولی در حالت سمت چپ فضا زمان اشفته است و هر کدام از قلعه هایی که مشاهده می کنید احتما این رو دارد که تبدیل به یک بیگ بنگ شود،حال چقدر احتما دارد یک بیگ بنگ اتفاق بیقتد؟

نظریه مهبانگ
نظریه مهبانگ


چقدر دیگر احتمال دارد که در ان جهان، پادماده از ماده بیشتر نباشد یا حتی مساوی؟ حتی اگر پادماده هم کمتر باشد چقدر احتمل دارد که در آن جهان همه چیز صد درصد شبیه شما باشد، حتی یک فرق بسیار ناچیر ممکن است که شما بوجود نیاید یا حتی حیات در این جهان موازی بوجود نیاید، منظور اصلی و جدید جهان های موازی بر این دلالت دارد که احتمال اینکه جهان موازی دقیقا شبیه ما باشد خیلی کمه ولی احتمال دارد یک جهان موازی بوجود بیاید.

لطفا اگر می خواهید در جای دیگر این مطلب را منتشر کنید با نام باشد :)

محمد ظهوریان