گردآوری داستان کوتاه آموزنده/شماره:17

گردآوری داستان کوتاه آموزنده/شماره:17
ظهر یک روز سرد زمستانی، وقتی امیلی به خانه برگشت، پشت در پاکت نامه ای...