وقت اینه که دست های خودمون رو با Epoxy رنگی کنیم [سری آموزش پیاده سازی لیست های با ساختار پیچیده با استفاده از کتابخانه Epoxy در Android]

وقت اینه که دست های خودمون رو با Epoxy رنگی کنیم [سری آموزش پیاده سازی لیست های با ساختار پیچیده با استفاده از کتابخانه Epoxy در Android]
در این سری به آموزش استفاده از کتابخانه Epoxy برای ساخت لیست های با س...