جادوی گریدل برای برنامه نویسان اندروید:متغیرها

جادوی گریدل برای برنامه نویسان اندروید:متغیرها
چطور متغیرهای گریدل من رو نجات داد!