این افراد انتشارات قهوۀ درست را دنبال می‌کنند:

در جستجوی هنر درست پرسیدن
روبه‌راه؛ فضای سرگرمی و سفر www.rooberah.net
نگاهیست به فرهنگ کافه‌نشینی و قهوه نوشی در ایران، مرجعی برای یافتن یا معرفی و البته سهیم کردن یکدیگر در تجربه حضورمان در آن‌ها