نخستین عکس واقعی از افق رویداد سیاهچاله!

نخستین عکس واقعی از افق رویداد سیاهچاله!
نخستین عکس از افق رویداد سیاهچاله مرکزی مسیه ۸۷ لحظاتی پیش منتشر شد!شم...