اگر من وزیر آموزش و پرورش باشم...

اگر من وزیر آموزش و پرورش باشم...
فلک را سقف می‌شکافم و طرحی نو در می‌اندازم...