این افراد انتشارات گازار را دنبال می‌کنند:

ارائه دهنده کلیه تجهیزات و ابزار اندازه گیری، تجهیزات آزمایشگاهی، خدمات کالیبراسیون، و اجرای پروژه ها در واحدهای مختلف از جمله فنی و مهندسی، بازرسی و نظارت، تحقیق و توسعه، بهداشت حرفه ای و ...