خلاصه آنچه در رویداد ۲۰۱۹ اپل گذشت

خلاصه آنچه در رویداد ۲۰۱۹ اپل گذشت
یکی از بزرگترین رویداد های اپل دیروز یازده سپتامبر ۲۰۱۹ در تیاتر استیو...