تفاوت دریافتهای فلسفی وعرفانی

بنام خدا

همانگونه که آگاهید حکمت وعرفان هردو درجستجوی حقیقتند اما اولی ازطریق خرد ودیگری ازراه دل بدست آید اما یک تفاوت عمده میان آن دو دریافت هست وآن اینستکه حقایق دریافتی ازطریق عقل صورت حقایق اند ولی آنچه ازدل دریافت میگردد خود حقیقت است بعبارت دیگر عقل مفاهیم وصورت اشیا را درمییابد اما دل خود اشیاء را وبقول معرفت شناسان علم اولی حصولی ودومی حضوری است. اما چه فرق است میان خرد ودل .برای درک تفاوت ایندو آفریده پروردگار بنده آن دورا به فرودگاهی تشبیه میکنم که در اولی پروازها (دریافتها)ازسوی انسان صورت میپذیرد اما در دومی اراده آدمی دخیل نیست وپروازها بااراده دیگری برفرودگاه دل می نشیند(الهامات). بنابراین برای درک صورت حقایق عالم باید حرکت کرد وپروازهارا انجام داد اما درمورد دریافت ازطریق دل باید منتظر بود تا پروازی برذهن آدمی بنشیند.

البته برخی میگویند در مورد دومی نیز پروازها همه درآسمان دل آماده نشستنند تنها توجهی ازسوی انسان کافی است ومهم همین توجه است