کتاب‌هایی برای شروعِ دانایی

نمی‌دانم حرصِ دانستن کی در وجودم شعله گرفت. روزگاری، که اینترنت بخشی از زندگی ما نشده بود، و مواجهۀ ما با مسائل نو، به مجلات و روزنامه‌ها محدود بود. این‌شد که برای سال‌ها زندگی‌ام با روزنامه و مجلات پیوند خورد و مشتری دائم آنان شدم، در آن ایّام، به سبب وُسعِ مالی، جای‌ام در کتاب‌خانه بود گرچه مجلات با تأخیر می‌رسیدند امّا شادمان، چهار-پنج ساعت در هفته مشغول خواندن آنان می‌کردم. معلومات‌ام هم خلاصه شده بود به همین مجلات و روزنامه‌ها. با تغییر دولت در دهۀ هشتاد، عاملِ سلیقه در انتخابِ مجلات بیش‌تر شد و من که دوران بلوغِ اجتماعی-سیاسی خود می‌گذراندم به اکثر امور شک کردم، کمی که گذشت، از آن فضا دور شدم، و جدی‌تر خواندم، ابتدا خوانش‌ام که محدود بود به ادبیات و عرفان، کمی بعد خوانش‌ام را به فلسفه و تاریخ و دین نیز گستراندم. حال، گمان می‌کنم هر چه دارم از همان دوران دارم. امّا چالشِ بزرگی داشتم، و آن کتابِ مناسب برای شروع بود، کتابی که مرا از جهل بسیط برهاند، حداقل بدانم که نمی‌دانم، کتاب‌های کتاب‌خانه امّا، بی‌سلیقه‌ای انتخاب شده بود و برای منِ جوان، خوانش کُتب مرجع و اساسی، کاری سخت و دشوار بود، و عطشِ دانستن، صبر را از من ربوده بود. پرسش و جست‌وجو تا حدی به کارم آمد، نیّت کرده‌ام فهرستی - هرچند ناقص - آماده کنم برای کسانی که هم‌چون من سعی در تبدیل جهل‌شان به دانایی یا حداقل جهل مرکب داشته باشند.

 1. اقتصاد:
 • مبانی اقتصاد، مسعود نیلی.
 • اقتصاد برای همه، علی سرزعیم.
 • عقل معاش، جیمز دی.گارتنی، ترجمۀ محمد ماشین‌چیان.
 1. فلسفه:
 • الفبای فلسفه، نایجل واربرتون.
 • درآمدی بر فلسفۀ اسلامی، عبدالرسول عبودیت.
 • فلسفۀ اسلامی، محمدتقی مصباح. [دو جلد]
 • فلسفه تحلیلی چیست، هانس یوهان گلوک، ترجمۀ یاسر خوشنویس.
 • فلسفۀ قاره‌ای، سیمون کریچلی، خشایار دیهمی.
 • فلسفۀ سیاسی، دیوید میلر، بهمن دارالشفایی.
 • فلسفۀ علم، سمیر اکاشا، هومن پناهنده.
 1. مطالعات اسلامی:
 • جوان مسلمان و دنیای متجدد، حسین نصر، ترجمۀ مرتضی اسعدی.
 • آشنایی با علوم اسلامی، مرتضی مطهری [سه جلد]
 • مقدمه ای بر فقه شیعه، حسین مدرسی طباطبائی، ترجمۀ محمد عاصف فکرت.
 • میراث مكتوب شیعه، حسین مدرسی طباطبائی، ترجمۀ رسول جعفریان.
 • م‍ك‍ت‍ب‌ در ف‍ر‌ای‍ن‍د ت‍ك‍‍ام‍ل‌: ن‍ظر‌ی‌ ب‍ر ت‍طور م‍ب‍‍ان‍‍ی‌ ف‍ك‍ر‌ی‌ ت‍ش‍ی‍‍ع‌ در س‍ه‌ ق‍رن‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌، حسین مدرسی طباطبائی، ت‍رج‍م‍ه‌ ‌ه‍‍اش‍م‌ ‌ای‍زدپ‍ن‍‍اه‌.
 1. جامعه‌شناسی:
 • درآمدی بر جامعه‌شناسی، نیکولاس ابرکامبی، ترجمۀ هادی جلیلی.
 • آناتومی جامعه: مقدمه‌ای برا جامعه‌شناسی کاربردی، فرامرز رفیعی پور.
 • توسعه و تضاد، فرامرز رفیعی پور.