آغاز عشق یا آغاز خلقت ...

آغاز عشق یا آغاز خلقت ...
توجه : خواندن این ویرگول ملتزم باور به هستیست که از نیست هستی را به وج...