فلسفه؛آری یا نه(1)

فلسفه؛آری یا نه(1)
دعوای بین فلسفه دوستان و فلسفه گریزان یک جنگ قدیمی است.دوستداران فلسفه...