تفاوت دریافتهای فلسفی وعرفانی

بنام خداهمانگونه که آگاهید حکمت وعرفان هردو درجستجوی حقیقتند اما اولی...