این افراد انتشارات اندیشه را دنبال می‌کنند:

فلسفه نبردی است علیه جادو شدن شعورمان توسط زبان
Simply , I am maybe a human
اینجا می توانید نوشته هایی درباره فلسفه، جامعه شناسی، ادبیات، نجوم، سیاست و اقتصاد را مطالعه کنید. سعی می کنم نوشته هایم دقیق و بدون غلط و درباره مسایل مهمی باشد که کمتر خواندیم.