نابازاریابی، نامحصول، نامشتری

نابازاریابی، نامحصول، نامشتری
چگونه نفروختن نوعی بازاریابی‌ست و فروختن ضدِ بازاریابی؟ مدلی که تصور ش...