یادگیری سریع لینوکس

یادگیرش نه آسونه و نه سخت

linux
linux

یکی از جذابترین محیط گرافیکی لینوکس گنوم هست و در لینوکس تقریبا همه چیز به ترمینال ختم میشه.

توی لینوکس به folder میگن directory

برای نصب برنامه هاتون هم بهتر از native code استفاده کنید مثلا: sudo apt-get install atom

بهتره برای نصب برنامه هاتون و یا مشکلاتون از گوگل کمک بگیرید [حتما انگلیسی جستجو کنید]

یکسری از توزیع های لینوکس:

debian, ubuntu, centos, fedora ,redhat ,kali linux ,deepin , . . .

توصیه میشه اگه تازه کار هستید از توزیع ubuntu استفاده کنید

دستورات کاربردی ترمینال:

cd [path] => change directory

mkdir [name] => make directory

chmod [necessary flags] [name] => change permission files or directory

pwd => show current path directory

man [command] => show detail command and how do this command

ls [optional flag] => show files or directories on current path

sudo [command] => do command with permission root

su => change user normal permission to root

wget [optional flag] [url] => the non-interactive network downloader

bash [file.sh / file.ksh / file.csh] => bash is an sh-compatible command language interpreter that executes commands read from the standard input or from a file.

apt-get {debian distribution} => apt-get is the command-line tool for handling packages, and may be considered the user's "back-end" to other tools using the APT library.

php -S localhost:8080 => run with built-in web server

اگه کم و کسری داره بهم بگید ممنون