آموزش #F قسمت ۶

https://virgool.io/fsharp/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-f-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DB%B5-ilgtidvcayja

این قسمت هم به آرایه ها اختصاص میدیم.

اعضای آرایه ها باید از یک نوع باشند و آرایه ها Mutable‌ هستند یعنی قابل تغییرند

let array1 = [| 1; 2; 3 |]
let array1 = [|    1
           2
           3|] 

دو روش تعریف کردن آرایه ها. روش دوم میتونیم برای لیست و تاپل و رکورد هم استفاده کنیم در واقع به جای ; ‌میریم سر سطر ولی باید مواظب فاصله از سر خط باشیم. برای تعریف آرایه ها از [| از استفاده می کنیم.

array1.[0]

آرایه ها رو میتونیم با صدا زدن ایندکسشون فراخونی کنیم. ایندکس گذاری آرایه ها هم مثل لیست ها از صفر شروع میشن. مثلا کد بالا عدد ۱ رو برمیگردونه که اولین عضو از آرایه است ولی ایندکسش صفر.

 array1.[0..2] 
 array1.[..2] 
array1.[2..] 

خط اول اعضای آرایه از ایندکس صفر تا ۲ رو برمیگردونه.

خط دوم اعضای آرایه از ابتدای آرایه تا ایندکس ۲ رو برمیگردونه

خط سوم هم اعضای آرایه رو از ایندکس ۲ تا آخر آرایه برمیگردونه

let array1 = Array.create 10 ""
let myEmptyArray = Array.empty
let a1 = [| 0 .. 99 |] 
let a2 = Array.sub a1 5 10 
let a3 = Array.append a1 a2
 1. یک آرایه با ده عضو خالی ایجاد میکنیم.
 2. یک آرایه بدون عضو ایجاد می کنیم.
 3. یک آرایه از عدد صفر تا ۹۹ ایجاد می کنیم
 4. میگیم آرایه a2 شامل اعضای آرایه a1‌از ایندکس ۵ تا ایندکس ۱۰+۵ هست.
 5. آرایه a3 هم شامل اعضای آرایه a1 و a2 هست

کارهایی که روی آرایه ها و لیست ها و ... میشه انجام داد نیاز به پیش نیاز داره که چون تا این قسمت گفته نشده این مباحث میزارم برای بعد از معرفی برخی توابع وحلقه ها و ifو match‌

https://virgool.io/fsharp/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-f-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DB%B7-ws1kfevqdah9