آموزش #F قسمت ۷

https://virgool.io/fsharp/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-f-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DB%B6-pmupejneauml

هر زبونی حتما عبارت شرطی یا همون if else داره. این عبارات توی #F به صورت زیره

let test x y =  
   if x = y then "equals" 
   elif x < y then "is less than" 
   else "is greater than"
printfn "%d %s %d." 10 (test 10 20) 20 

توضیح کد:

 1. یک تابع به نام test‌ تعریف می کنیم که دوتا متغیر x و y‌ رو به عنوان ورودی میگیره.
 2. وارد شرط میشیم میگیم اگه x مساوی با y بود equals رو برگردون
 3. در غیر اینصورت اگر x‌ کوچکتر از y بود is less than رو برگردون برامون
 4. در صورتی که شرطهای بالا درست نبود is greather than رو برگردون
 5. ۱۰و ۲۰ رو برامون بریز تو تابع test‌و نمایش بده.

هرچندتا elif بخوایم میتونیم تعریف کنیم.

همیشه هم else آخرین شرطه که در صورت اجرانشدن شرطهای بالا اجرا میشه.

https://virgool.io/fsharp/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-f-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DB%B8-udh5dp4hqwdk