آموزش #F قسمت ۸

https://virgool.io/fsharp/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-f-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DB%B7-ws1kfevqdah9

عبارات بولی یا همون And و Or و Not

توضیحات برای مبتدیان: And به معنی «و» هست . مثلا دو شرط داریم که هردو باید درست باشد از And‌استفاده می کنیم که در صورتی صحیح است که هر دو شرط صحیح باشند و در غیر اینصورت حال اون عبارت false‌ یا نادرسته. در اف شارپ And منطقی رو با && نشون میدیم.

عبارت Or به معنی «یا» هست . مثلا دو شرط که داریم که اگر فقط یکی از آنها هم درست باشد عبارت درسته در اینصورت از عبارت Or‌استفاده می کنیم. در اف شارپ Or‌ منطقی رو با || نشون میدیم.

عبارت Not هم مثل منفی در ریاضیات یعنی یک شرط بر عکس میکنه. مثلا Not(True) میشه false و برعکس . در اف شارپ Not منطقی رو با not نشون میدیم.

نکته: میگم منطقی چون در کامپیوتر ما And و Or و Not محاسباتی داریم که در محاسبات باینری کاربرد دارند. پس یاد بگیرید اینا رو باهم قاطی نکنید.

به مثالهای زیر توجه کنید.

printfn "%A" (true && true) //true
printfn "%A" (true && false) //false
printfn "%A" (false && true) //false
printfn "%A" (false && false) //false
printfn "%A" (true || true) //true
printfn "%A" (true || false) //true
printfn "%A" (false || true) //true
printfn "%A" (false || false) //false
printfn "%A" (not(true)) //false
printfn "%A" (not(false)) //true
printfn "%A" (not(true&&true)) //false

توضیحات کد:

منظور از درست true‌ و نادرست false

 1. حاصل and درست و درست رو چاپ کن ( درست رو چاپ می کنه)
 2. حاصل and درست و نادرست رو چاپ کن ( نادرست رو چاپ می کنه)
 3. حاصل and نادرست و درست رو چاپ کن ( نادرست رو چاپ می کنه)
 4. حاصل and نادرست و نادرست رو چاپ کن ( نادرست رو چاپ می کنه)
 5. حاصل Or درست و درست رو چاپ کن ( درست رو چاپ می کنه)
 6. حاصل Or درست و نادرست رو چاپ کن ( درست رو چاپ می کنه)
 7. حاصل Or نادرست و درست رو چاپ کن ( درست رو چاپ می کنه)
 8. حاصل Or نادرست و نادرست رو چاپ کن ( نادرست رو چاپ می کنه)
 9. حاصل Not درست رو چاپ کن ( نادرست رو چاپ می کنه)
 10. حاصل Not نادرست رو چاپ کن ( درست رو چاپ می کنه)
 11. این هم ترکیبه دیگه حاصل پرانتز درسته و Not‌ اون میشه نادرست
https://virgool.io/fsharp/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-f-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DB%B9-ldljgk281twe