عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ و چشم انداز سال ۱۴۰۳پتروشیمی شیراز

پتروشیمی شیراز
پتروشیمی شیراز


به گزارش «فراز انرژی»، شرکت پتروشیمی شیراز در سال ۱۴۰۲ حجم تولیدی بالغ بر ۳/۵ میلیون تن، حجم فروشی بمیزان ۱/۹۲ میلیون تن و درآمدی معادل ۲۱/۷ هزارمیلیارد تومان کسب نموده است.

شیراز در گزارش خود میزان سود ناخالص سال مذکور را ۹/۲۵ همت و سود خالص را ۵/۸ همت قید نموده که هر دو نسبت به مدت مشابه قبل با کاهش بترتیب ۳۴ درصدی و ۵۱ درصدی همراه بوده اند تا در نهایت سودی معادل ۳٫۷۶۴ ریال به ازای هر سهم شناسایی گردد.در ادامه خاطر نشان می گردد افزایش نرخ گاز طبیعی،مالیات و هزینه های سربار تولید همچون هزینه های مختص به انرژی(آب، برق و…) از اصلی ترین دلایل کاهش سود خالص علی رغم رشد حجم فروش این شرکت در سال مورد گزارش است.

این شرکت برای سال مالی ۱۴۰۳ حجم تولیدی بمیزان ۳/۱۷ میلیون تن، حجم فروشی بمیزان ۱/۹۸ میلیون تن، درآمدی بالغ بر ۲۴/۱ هزارمیلیارد تومان و سود ناخالصی به میزان ۱۰/۱ همت را برآورد نموده که بنظر می رسد برآورد شیراز مبنی بر افزایش قیمت اوره علت اصلی درآمد پیش بینی شده فوق از سوی‌این اوره ساز باشد.