گیت فلو چیست؟ با گیت آسون تر کار کن!

گیت فلو چیست؟ با گیت آسون تر کار کن!
راهکاری جامع برای خلاصی از conflict های گیت، «بابا من که اینو زده بودم...